Studenttimme

Studenttimme är en lärarfri, schemalagd timme för studenter att ventilera, diskutera tankar och frågor som berör utbildningen och klassen. Utgångspunkten är att det ska vara högt i tak och att alla frågor och tankar ska vara tillåtna. Rent praktiskt är det bra om studenttimmen schemaläggs i direkt anslutning till övrigt schemalagda aktiviteter eller mitt i schemalagda aktiviteter för att så många som möjligt ska kunna delta. Det är kursansvarig som ansvarar för att lägga in studenttimme på schemat. På den första studenttimmen som sker för nyintagna på termin ett, så närvarar kursansvarig på IVV och på ISV närvarar studierektor. Detta för att stötta och guida klassrepresentanterna i studenttimmen.

Dagordning för studenttimme

1) Klassrepresentanter öppnar mötet och presenterar sig. En av klassrepresentanterna benämns som ordförande under studenttimmen och den andra benämns som anteckningssekreterare. Om en av klassrepresentanterna saknas vid studenttimmen ska en frivillig anteckningssekreterare väljas ur klassen.

2) Information från klassrepresentanter presenteras, det kan exempelvis vara svar som inkommit på tidigare ställda frågor till studentkåren. eller som tagits upp på pedagogiskt seminarium/forum.

4) Klassens studenter får komma med nya funderingar, frågor, åsikter, synpunkter osv.

5) Anteckningssekreterare sammanfattar den informationen och skickar detta till studentkåren (studentkar@mchs.se) eller beslutar att ta vidare informationen till pedagogiska seminariet/pedagogiska forumet.

6) Studenttimmen avslutas.

Kommentarer till dagordning

Notis 1. Protokoll ska vara tillgängliga för hela klassen. Dokumenten läggs upp på It’s Learning, aktuell termin, under fliken ”Studenttimme”. Anteckningssekreteraren ansvarar för att lägga upp anteckningarna.

Notis 2. Informationen från klassrepresentanter kan exempelvis handla om eventuella event. Klassrepresentanterna bör därför hålla sig uppdaterade via studentkårens informationssida på It’s Learning, studentkårens Facebook-sida samt instagram. Det går även att kontakta kårstyrelsen via mail (studentkar@mchs.se).

Notis 3. Ämnen som kan behandlas på studenttimmen är eventuella klassaktiviteter, synpunkter som framkommit under studierna/kurserna, arbetsmiljö, utbud på bibliotek etc.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2024